Spring Sangria - Strawberry, Kiwi, Citrus, Frontera Chardonnay | Nutrition By Mia